№ 1(20) (2014)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Статті

K. Andreykiv, M. Vavriv, О. Svatіuk
PDF
13-22
I. I. Androshchuk
PDF
23-30
I. O. Akhnovska
PDF
31-37
R. Y. Bacho
PDF
38-43
I. Berzhanir
PDF
44-49
K. O. Boyarinova, N. M. Grigorska
PDF
50-55
M. Vlasenko
PDF
56-62
V. Volkov, L. Goroshkova, V. Shishkin
PDF
63-70
V. V. Volkova, N. I. Volkova
PDF
71-79
А. V. Voronin
PDF
80-84
L.L. Gevlych, I.G. Gevlych
85-92
R. А. Нerasymenko, V. V. Нerasymenko
PDF
93-101
N. Hrynyuk
PDF
102-106
O.A. Sosnovskaya, M.O. Zhytar
PDF
110-115
O.M. Zborovska, S.V. Dubinsky
PDF
116-121
N.O. Iksarova
PDF
122-128
E.E. Ionin
129-136
M. E. Ionin
PDF
137-144
T.S. Karpova, O.V. Pozdnyakova
145-153
L.A. Klyusko
PDF
154-160
L. Kononenko
PDF
161-166
Y. Kryvych, F. Ushkalova, Yu. Gribkova
PDF
167-171
V. Ksendzuk
PDF
172-178
О. A. Laktionova
PDF
179-187
S.B. Manzhos
PDF
188-195
N. Metelenko, К. Taraban
PDF
196-202
N. S. Morozyuk
PDF
203-208
N.V. Moskalenko
PDF
209-214
V. Nitsenko, A. Kravchuk
PDF
215-218
M.V. Pivtorak
PDF
219-222
Y. Popova, Y. Panyukova
PDF
223-231
O.V. Popovich, A.N. Ivanova
PDF
232-235
I.I. Rubish
PDF
236-240
T.M. Smoleva
PDF
241-245
L. Sotnichenko
PDF
246-254
N.V. Tarasevych, A.M. Lytvynenko
PDF
255-263
T.V. Rotaru, A.M. Uzhva
PDF
264-269
I. Chishko
270-276
V.M. Shemaev
PDF
277-283