Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор
Іонін Є.Є. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету (м. Вінниця).
Відповідальний секретар
Беспалова А.Г. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету (м. Вінниця).

Члени редколегії:
Вишневський В.П. – д.е.н., професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України.
Кужелев М.О. – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України. 
Сидорова А.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету (м. Вінниця).
Андрушків Б.М. – д.е.н., професор; завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Гетьман В.Г. – д.е.н., професор, голова навчально-методичної ради по бухгалтерському обліку, аналізу і аудиту Навчально-методичного об’єднання ВНЗ Росії.
Міщенко В.І. - д.е.н., професор; директор Центру наукових досліджень НБУ Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
Азаренкова Г.М. – д.е.н., професор; заступник директора Харківського інституту банківської справи, університету банківської справи НБУ.
Алексєєнко Л.М. – д.е.н., професор; професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ).
Костирко Л.А. – д.е.н., професор; професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету (КНЕУ ім. В. Гетьмана).
Косова Т.Д. - д.е.н., професор; професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Хаджинов І.В. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету (м. Вінниця).
Білан Юрій (Yuriy Bilan), ад'юнкт кафедри мікроекономіки Щецинського університету (Польща), кандидат економічних наук, доцент, Ph.D (економіка).
Ів-Лоран Гріц (Yves-Laurent Grize), University of Applied Sciences, School of Engineering, Switzerland (д.е.н., професор; Університет прикладних наук, Інженерна школа, Швейцарія).

Історія журналу

Науковий журнал заснований у 1998 р., зареєстрований у 2017 році (свідоцтво КВ № 22781-12681ПР). Видається за рішенням Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. Науковий журнал включений ВАК України до переліку спеціалізованих видань з економіки (№ 1-05/7 від 09.06.1999 р. Бюлетень ВАК України № 4, 1999 р.), перереєстрований наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 р.
Періодичність видання: 1 раз на рік.