Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

«ФИНАНСЫ, УЧЕТ, БАНКИ»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

1.1.  До друку приймаються статті написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання (у тому числі електронні).

1.2.  Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01.

1.3.  Рисунки і таблиці оформлюються відповідно ГОСТу 2.105-95. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування та мати назву та нумерацію. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування. 

 

ІІ. МЕТАДАНІ

 

Статті обов’язково повинні містити метадані до яких відноситься:

2.1. Індекс УДК - зліва;

2.2. Прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи - зліва;

2.3. Назва статті (шрифт Times New Roman Cyr 14, великими літерами, напівжирним, вирівняти по центру);

2.4. Анотація (російською, українською, англійською мовами) шрифт Times New Roman Cyr 12, інтервал 1,0, не менш ніж 230-250 слів, у якої необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи, метод чи методологію дослідження, результати роботи. сферу застосування результатів. Статті, які містять анотації, складені неправильно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опублікованими.

2.5. Ключові слова (російською, українською, англійською мовами) - не більше 10;

2.6. Інформація про кількість рисунків, таблиць та літератури (Рис., Табл., Літ.) – надається лише до анотації українською мовою.

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Стаття повинна включати наступні необхідні елементи:

3.1. Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

3.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми;

3.3. Мета статті;

3.4. Виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

3.5. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень;

3.6. Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список джерел» (шрифт 12, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті в квадратних дужках та роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури);

3.7. Вказати дату надходження статті до редакції (число, місяць, рік). Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.

 3.8.  Технічні вимоги до оформлення статті

 Обсяг статті 10-15 сторінок, враховуючи рисунки, таблиці, список джерел.

Основний текст статті: шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14, через 1,5 інтервал, абзацний відступ – 1,25, поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1 (справа над таблицею) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом).

Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу). Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.

Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.

Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").

Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.

 Назви праць у списку джерел розташовуються в порядку цитування.

Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.

Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

        

ІV. ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЄТЬСЯ:

  4.1.   Стаття в електронному вигляді;

  4.2 Крім оригінального тексту наукової статті, оформленої відповідно до вимог видання (зокрема: українською, російською та англійською мовами подаються прізвища та ініціалів авторів, назва статті, анотації (не менше 1000 знаків без пробілів українською та відповідники російською та англійською) і ключові слова, ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно подати резюме (SUMMARY) статті англійською мовою (загальна кількість знаків без пробілів 2700-3000).

Резюме повинно бути відповідним чином структурованим, зокрема має містити такі структурні елементи: короткий опис постановки питання; мета дослідження; прилади, матеріали та методики дослідження; результати дослідження; а також висновки.

Наголошуємо, що резюме англійською мовою подається як додаток до статті окремим файлом і друкуватися у тесті статті у паперовому варіанті не буде, але є обов'язковим для розміщення на сайті видання.

4.3  Рецензія наукового керівника завірена  підписом та печаткою ВНЗ, установи, організації – подається лише аспірантами та здобувачами;

4.4  Файл з відомостями про автора (авторів): ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи – все це мовою оригіналу та англійською мовою, службова і домашня адреси (з поштовим індексом), службовий та особистий номери телефонів.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.

Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

 

 Адреса редакції:

Донецький національний університет (м. Вінниця)

М. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, каб. 308

e-mail: finance-period.div@donnu.edu.ua

 

Електронна копія журналу знаходиться на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fub/index.html

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Редакційна колегія наукового збірника «Финансы, учет, банки»

 

Приклад оформлення статті

УДК

І.І. Іванов, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету

Аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків в Україні

У статті проведена оцінка діяльності банків України на ринку цінних паперів. Обґрунтовано, що розвиток банків обмежується нерозвиненістю вітчизняного ринку цінних паперів, оскільки обсяги операцій та кількість цінних паперів, які обертаються на ринку, є незначними у порівнянні з іншими макроекономічними параметрами. Зроблено висновок, що ринок акцій і облігацій на даний момент не здатний в необхідному обсязі забезпечити істотний прилив інвестицій в не фінансовий сектор економіки. Здійснено аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків в Україні. До основних факторів формування інституційної, ринкової та адміністративної гнучкості прийняття рішень доцільно відносити прибутковість, ризикованість і ліквідність фондового ринку, динаміку фондових індексів, формальні універсальні, формальні специфічні, індикативно-правові та неформальні фактори.

Ключові слова: фактори формування гнучкості, інвестиційна діяльність банків, цінні папери, обмеження гнучкості.

Рис. 5., Табл. 2, Літ. 14

 И.И. Иванов

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В УКРАИНЕ

В статье проведена оценка деятельности банков Украины на рынке ценных бумаг. Обосновано, что развитие банков ограничивается неразвитостью отечественного рынка ценных бумаг, поскольку объемы операций и количество ценных бумаг, обращающихся на рынке, являются незначительными по сравнению с другими макроэкономическими параметрами. Сделан вывод, о том что рынок акций и облигаций на данный момент не способен в необходимом объеме обеспечить существенный прилив инвестиций в нефинансовый сектор экономики. Осуществлен анализ факторов формирования гибкости принятия решений в инвестиционной деятельности банков в Украине. К основным факторам формирования институциональной, рыночной и административной гибкости принятия решений целесообразно относить доходность, рискованность и ликвидность фондового рынка, динамику фондовых индексов, формальные универсальные, формальные специфические, индикативно-правовые и неформальные факторы.

Ключевые слова: факторы формирования гибкости, инвестиционная деятельность банков, ценные бумаги, ограничения гибкости.

І.І. Ivanov

ANALYSIS OF FACTORS FORMATION OF FLEXIBILITY OF DECISION MAKING in the Banks’ Investment Activity IN UKRAINE

The paper assessed the activities of Ukrainian banks in the securities market. Substantiated that development banks limited underdeveloped domestic securities market, as the volume of transactions and the number of securities traded in the market are negligible compared with other macroeconomic parameters. It is concluded that that stock and bond markets are not currently able to provide adequately for a substantial investment in the tide non-financial sector. The analysis of the factors forming the flexibility of decision-making in the investment activities of banks’ inUkraine. The main factors of the formation of institutional, market and administrative decision-making flexibility is advisable to refer profitability, risk and liquidity of the stock market, stock index dynamics, formal universal, formal specific, indicative legal and informal factors.

Keywords: factors of flexibility, investment banking, securities, limiting flexibility.

Постановка проблеми... (шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14, через 1,5 Інтервал)

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблем, які розглядаються....

Визначення питань, які не вирішені в даній для дослідження проблематики...

Формулювання мети статті...

Виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів...

Висновки з даного дослідження...

Перспективи подальших досліджень...

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

  1. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://www.bank.gov.ua/. – Назва з екрану.
  2. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://www.bank.gov.ua/. – Назва з екрану.
  3. Global Financial Development Report [Electronic Resources] / Access to the resource http://econ.worldbank.org/. - Title of the screen.
  4. Worldwide Governance Indicators [Electronic Resources] / Access to the resource http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp - Title of the screen.
  5. Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators / D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi // Working Paper. – 2010. - № 5430. – 31 p.

 

Стаття подана до редакції 15.11.2015

 

Оформлення авторських даних

 

Прізвище Ім'я По-батькові

Посада, кафедра. назва вищого навчального закладу, місто

Вчене звання, науковий ступінь

Робоча адреса: індекс, область, місто, вулиця, будинок

Наукові інтереси

Домашня адреса: індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира

Телефон - краще мобільний

(E-mail)

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.