Аналіз ефективності використання запасів на підприємстві.

Автор(и)

  • Yu. Rabokon Вінницький національний аграрний університет
  • Е. Tomchuk Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.8

Ключові слова:

запаси, управління запасів, аналізування запасів, ефективність використання, матеріаловіддача, тривалість обороту, коефіцієнт готової продукції

Анотація

Запаси є важливою складовою забезпечення матеріальними ресурсами виробничих процесів (у вигляді виробничих запасів) та потреб споживачів (у вигляді запасів готової продукції). Для ефективної діяльності підприємств запаси повинні бути оптимальними, адже накопичення їх значного обсягу призводить до замороження коштів на тривалий строк, зниження їх ліквідності, зростання витрат на утримання, а їх нестача − до простоїв виробництва, незадоволення вимог споживачів, а отже, і зниження конкурентних переваг. Від характеру, обсягів, якості матеріальних ресурсів та їх запасів і рівня управління ними залежить конкурентоспроможність підприємств, масштаби виробництва і ефективність діяльності.

У статті визначено основні завдання та фундаментальні напрями аналізу запасів на підприємствах України. Розглянуто питання забезпеченості підприємств запасами та загальної потреби в них. Досліджено необхідність ретельного вибору постачальників для підтримання ритмічної роботи підприємства. Розкрито особливості визначення основних показників ефективного використання виробничих запасів у процесі здійснення господарської діяльності. Виокремлено перелік факторів, які впливають на рівень матеріаломісткості продукції.

Біографії авторів

Yu. Rabokon, Вінницький національний аграрний університет

магістрантка

Е. Tomchuk, Вінницький національний аграрний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Добрянська М.В. Аналіз запасів виробничих підприємств і вироблення пропозицій щодо їх ефективного використання в ринкових умовах. Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 22.7. – 2012. – С.175-180.

Довга Т. А. Проблеми оцінки виробничих запасів господарюючими суб'єктами в умовах інфляції. Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8.

Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. Економічний аналіз: навч. посібн. К. КНЕУ, 2001. – 540 с.

Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений. под ред. С. Б. Барнгольц, Г. М. Тация. - М. 986 с.

Кащена Н. Б Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – № 2. – С. 128–135.

Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник. К. 2005. 426 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Тернопіль. 2004. 252 с.

Стасишен М. С., Лисенко А.М. Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія: Економіка і управління. - 2014. - Bип. 28.

Томчук О., Кулик Л. Аналіз ефективного використання виробничих запасів підприємств. URL: http://sophus.at.ua/publ/2013

Цицюра Н.О. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. URL: http://www.confcontact.com/20110225/ek8_cicyura.php.

Шмиголь Н.М., Антонюк А.А., Нестеренко А.А. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 5.

Шурпенкова Р.К. Організація інформаційної бази економічного аналізу на підприємстві . Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. – 2012. – Вип. 1, т. 1.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті