Ефективність діяльності підприємства: сутність, генезис, зміст підходів.

Автор(и)

  • L. Tarasenko Vasyl` Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.16

Ключові слова:

ефективність, показники ефективності, збалансована система, прибуток, прибутковість, грошовий потік, ключові показники ефективності, нефінансові показники

Анотація

Економіка, як наука, вивчає процеси пов’язані з управлінням виробництва в умовах обмеженості ресурсів. Мета економічної діяльності, середа та умови функціонування обумовлюють необхідність забезпечення ефективності діяльність компаній, що виникла історично, виходячи із самих витоків, цілей підприємницької діяльності – задоволення суспільних потреб та потреб власника. Виявлення того, чи є підприємство ефективним – багатоаспектне складне питання, актуальність якого зберігається з початку застосування перших методів оцінки ефективності, які, у підсумку, є інструментом формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства. Дане забезпечення – застава визначення обґрунтованих та виважених стратегічних і тактичних цілей.

В статті розглянуто генезис підходів до оцінки ефективності діяльності підприємства. Проаналізовано існуючі методи діагностики ефективності функціонування компаній та їх роль. Використання розглянутих методів надає можливість отримання інформації щодо рівня ефективності підприємства, яка, в свою чергу, є джерелом розробки управлінських рішень щодо збереження досягнутих результатів, пошуку потенційних можливостей підвищення результатів компанії, забезпечення ефективного та стабільного розвитку.

Біографія автора

L. Tarasenko, Vasyl` Stus Donetsk National University

post-graduate student

Посилання

Системи управління якістю. ДСТУ ISO 9000:2015 – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016 – 45 с. – (Національні стандарти України)

Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України: Постанова Правління НБУ06.09.2007 № 324

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь// 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. – 512 с.

Завадський Й. С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. К.: Кондор, 2006. – 356.

Пилипенко С.М. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Випуск №10. 2016. С. 452-456.

Watanabe, I. The evolution of income accounting in eighteenth and nineteenth century Britain // Osaka University Journal of Economics. – 2007. – Т. 57. – №. 5. – P. 27– 30.

Керанчук Т. Л., Басюк Т.П. Управління інвестиційними проектами підприємства на основі ціннісно-орієнтованих підходів. Актуал. проблеми економіки. 2016. № 9. С. 137-143.

Давидов О.І. Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 28. С. 167-172.

Спільник І. Аналіз економічної доданої вартості підприємства. Економічний аналіз. 2013. Т. 12(4). С. 70-74.

Stern Value Management. URL:http://sternvaluemanagement.com/who-we-areconsulting-firm/

Роберт С. Каплан, Дэйвид П. Нортон. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: пер. с англ. / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М., 2005.

Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей / Парментер Д.; пер. с англ. А. Платова. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 288 с.

N.V. Nederlandse Gasunie: 2018 annual report URL: https://report2018.gasunie.nl/en

Башнянин Г., Яремко І., Куцик П. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. Л. : Вид-во Львів. комерц. академії, 2010. 190 с.

Концептуальні основи фінансової звітності URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

Карян Уолш Ключевые показатели менеджмента: полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / Пер. С англ. О. В. Чумаченко. – 4-е изд. – К: Companion Group, 2006. – 400 c.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України № 996- XIV від 16.07.1999 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Іонін Є.Є, Овчинникова М.М. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: монографія. Донецьк. 304 с.

Варавка В. В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2009. - 224

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті