Концепція життєвого циклу підприємства як чинник вибору методики аудиту.

Автор(и)

  • L. Hevlych Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.2

Ключові слова:

життєвий цикл, методи аудиту, аудиторські процедури, продовження функціонування, санація, ліквідація

Анотація

Концепція життєвого циклу наразі широко застосовується у практиці менеджменту для формування та аналізу адекватності стратегій, оцінки конкурентоспроможності підприємства, управління людськими ресурсами тощо. При цьому поза розглядом залишається така важлива функція та підсистема управління підприємством, як контрольна, зокрема, такий його різновид, як незалежний аудит. Метою роботи є дослідження впливу стадій життєвого циклу підприємства на методи аудиту. В рамках дослідження охарактеризовано вплив концепції життєвого циклу на такі підсистеми підприємства, як організаційна структура, економіка підприємства, людські ресурси, технологія. Розглянуті переваги (можливості) та недоліки (загрози) розвитку підприємства за ідентифікованими основними стадіями життєвого циклу: створення, розвиток, зрілість та занепад. Визначені мета, завдання та методи аудиторської перевірки при продовження функціонування підприємства, його санації та ліквідації відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. За результатами дослідження зроблені висновки та намічені перспективи подальших пошуків.

Біографія автора

L. Hevlych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Поплавська Ж.В., Доненко Т.В. Сутність життєвого циклу підприємств та фактори, що впливають на його формування. Економіка, планування і управління в лісо виробничому комплексі. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. Вип. 18.8. С. 169-175.

Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка. Проблеми економіки. 2010. № 4. С. 82-91.

Корягіна С. В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Л., 2004. 21 c.

Даниленко О.А. Урахування стадії «життєвого циклу» розвитку організації в системі управління персоналом. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6 (132). С. 118- 123.

Данік Н.В., Тютенко Ю.О. Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 386- 390.

Ступак І.О. Вибір конкурентної стратегії залежно від стадії життєвого циклу організації. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11098/1/44.pdf.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016-2017 рр. URL: https://www.apu.net.ua/component/content/article/2-uncategorised/1151-miznarodni-standartikontrolu-yakosti-2016-2017.

Москаль Н. В. Етапи та порядок проведення санаційного аудиту. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 90-93.

Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства в рамках санаційного аудиту. Інфраструктура ринку. 2017. № 9. С. 95-101.

Сандакова В.С. Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer42/69.pdf.

Гевлич Л.Л. Стратегічна діагностика підприємства: монографія. Донецьк: ЮгоВосток, 2007. 199 с.

Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань: наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті