Доходи місцевого бюджету: проблеми формування та особливості використання.

Автор(и)

  • V. Matviychuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • K. Hrabchak Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2018.1.15

Ключові слова:

доходи місцевого бюджету, місцеві органи влади, міжбюджетні трансферти, податкові надходження, місцевий бюджет, місцеві податки та збори

Анотація

Охарактеризовано сучасні тенденції у формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого бюджету. Досліджено динаміку обсягу доходів місцевого бюджету Бершадського району Вінницької області та їх складових за 2013-2017 роки. Проаналізовано структуру доходів місцевого бюджету Бершадського району. Виявлено, що при зростанні обсягу доходів їх структура зберігається практично незмінною протягом останніх п’яти років та характеризується збереженням значної питомої ваги міжбюджетних трансфертів. Докладно вивчено зміни в обсягах та структурі кожної складової дохідної частини місцевого бюджету. Розглянуто структуру використання коштів місцевого бюджету. Розроблено економіко-математичну модель формування дохідної частини місцевого бюджету Бершадського району з урахуванням дії наступних факторів: кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання; середньомісячна заробітна плата найманих працівників; кількість вибулого населення; частка надходжень від сплати місцевих податків і зборів у структурі власних доходів місцевого бюджету. На основі проведеного дослідження виокремлено проблеми формування дохідної частини та сформульовано основні шляхи зміцнення місцевого бюджету Бершадського району.

Біографії авторів

V. Matviychuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

K. Hrabchak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : моногр. / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.] ; за ред. д.е.н. І. О. Луніної ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.

Кириленко О. П. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / О. П. Кириленко // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 17-27.

Кириленко О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О. П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль : Вектор, 2011. – С. 6–10.

Бондарук Т. Г. Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації / Т. Г. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. - № 1. – С. 51-56.

Бечко П. К., Ролінський О. В. Місцеві фінанси: навч. посіб. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 192 с.

Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. Літератури ; Тернопіль : Екон. Думка, 2012. – 871 с.

Європейська хартія про місцеве самоврядування, ратифікована Законом України № 452/97 – ВР від 15.07.97 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Офіційний веб-сайт Бершадської районної державної адміністрації / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rdabershad.gov.ua/ru/

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Вінницькій області / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті