Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку.

Автор(и)

  • V. Tomchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

інтегрована звітність, фінансова звітність, система бухгалтерського обліку, стейкхолдери, не фінансові показники, загальний капітал підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням удосконалення традиційної моделі бухгалтерського обліку як засобу комунікаційної взаємодії в умовах змін, що відбуваються в економіці та суспільстві. Розгляд інтегрованої звітності як нової парадигми корпоративної звітності дозволить зовнішнім користувачам надати комплексне уявлення про ключові фактори створення вартості на даний момент і в майбутньому на основі подання набору фінансових і нефінансових показників. Поява парадигми інтегрованої звітності дозволяє сформулювати нові завдання бухгалтерського обліку з урахуванням того факту, що облікова інформація потрібна не лише постачальникам капіталу для його примноження, а й іншим членам суспільства для забезпечення його подальшого сталого розвитку. Узагальнено наукові підходи у впровадженні інтегрованої звітності в сучасних умовах. Досліджено сучасні відмінності між інтегрованою та фінансовою звітністю. Запропоновані складові інтегрованого звіту у зв’язку з відсутністю уніфікації інтегрованої звітності. Розглянуто інструментарій для вимірювання інтегрованої звітності. Обґрунтовано роль зацікавлених сторін (стейкхолдерів) у перспективному розвитку компанії. Запропоновано шляхи подальшого розвитку концепції інтегрованої звітності у застосуванні сучасних інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

Біографія автора

V. Tomchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Посилання

Аdams S. Іntegrated Reporting: An Opportunity for Australia’s Not-for-Profit Sector / Sarah Adams. Riger Simnett // Australian Accounting Rewiew. – 2011. – Vol.21. - Issue 3. – P. 292-301.

Голов С. Ф. Фінансовий облік: Підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

Давидюк Т.В. Социальная отчетность в Украине как инструмент управления человеческим капиталом / Т.В. Давидюк // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(21). – 2011. – С. 96-101.

Eccles R.G. One report: integrated reporting for a sustainable strategy / R.G. Eccles, Michael P.Krzus. – John Wiley & Sons, 2010. – 240 p.

Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р.О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2(615). – С. 18-28.

Лаговская Е.А. Интегрированная модель отчетности: преимущества и недостатки применения / Е.А. Лаговская // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2012. – № 3. – С. 33-36.

Ложников И.Н. Важнейшие тенденции развития бухгалтерского учета / И.Н. Ложников // Вестник бухгалтера московского региона. – 2011. – № 1. –С. 15-22.

Лоханова Н.О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково- аналітичної системи / Н.О. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Випуск 4(47). – С. 50-56.

Лессидренска Т. Интегрированный отчет-платформа для управления компанией [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.inesnet.ru/magazine/mag_archive/free/2012_05/ES2012-05 Teodorina_Lessidrenska.pdf

Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1 (7) – С. 270-279.

Сафанова Ф.Ю. Методика формирования интегрированного отчета : автореф. дис. на соискание уч. степени канд экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Ф.Ю. Сафанова. – Санкт-Петербург, 2014. – 21 с.

Хомин П.Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення: автореф. дис. ... докт. економ. наук / П.Я. Хомин. – К., 2004. – 30 с.

Шимоханская Т.В. Совершенствование методологи учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития организаций : автореф. дис. … на соискание уч. степени доктора экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Т.В. Шимоханская. – М., 2011. – 51 с.

Сорокина К. В. Интегрированная отчет- ность – новая модель отчетности для бизнеса. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1cmsfo.ru/msfo/ articles/2980/

Лессидренска Т. Интегрированный отчет-платформа для управления компанией [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.inesnet.ru/magazine/mag_archive/free/2012_05/ES2012-05- Teodorina_Lessidrenska.pdf

Драгер Х. Интервью. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.csrjournal.com/interview/5666-integrirovannaya-otchetnostvozmozhnost-dlyarossiyskih-kompaniy-naverstat-upuschennoe-v-oblastikorporativnoy-otchetnosti.html

Global Reporting Initiative. Руководство по отчетности в области устойчивого развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.globalreporting.org/.../Russian-G3- Reporting-Guidelines.pdf.

International Integrated Reporting Framework. Международный стандарт интегрированной отчетности [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.org.ru/attachments/article/94/13-12- 08-THE-INTERNATIONALIR-FRAMEWORK2-1.pdf

The Rise of the Report and the Regulator: Sustainability Disclosure Amongst Companies in Selected ASEAN Member Countries and Responses from Stakeholders. ACCA, 2010.

Global Reporting Initiative. Руководство по отчетности в области устойчивого развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.globalreporting.org/.../Russian-G3- Reporting-Guidelines.pdf.

Sustainability Reporting in Emerging Markets: An analysis of the sustainability reporting in selected sectors of seven emerging market countries. SIRAN, KLD, Social Investment Forum, 2008.

Risk: Corporate Environmental and Social Reporting in Emerging Asia. IFC and WRI, 2009.

Інтегрована звітність: аналітичний огляд за липень 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.svb.org.ua/sites/default/ files/csr_ukraine_white_paper_2013_july_integrated_rep orting.pdf.

King Code of Governance for South Africa 2009. – Institute of Directors in Southern Africa, 2009. – 66 p.

Проект міжнародного формату інтегрованої звітності . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bdo.com.ua/integrirovannaja_otchetnost.

Integrated Reporting. The Future of Corporate Reporting. – PricewaterhouseCoopers, 2012. – 80 p.

Integrated Reporting: Addressing the reporting gap. – March 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kpmg.com/...reporting/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті